تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده (JRNR) - مقالات آماده انتشار