پژوهشگر گرامی

 

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).
شماره جاری: دوره 10، 2 (پیاپی 32 پاییز و زمستان 1398) - شماره پیاپی 32، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-120 

5. بررسی برخی خواص آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار (Platanus sycamore) در محورهای طولی و عرضی ساقه در استان مازندران

صفحه 81-100

علی حسن پور تیچی*؛ مجتبی رضانژاد دیوکلایی؛ رضا علیزاده؛ علی رضا براری


6. بررسی علل پژمردگی تاغزارهای دست کاشت از نظر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک در دشت اردستان

صفحه 101-120

ابوذر کشاورز*؛ علیرضا شهریاری؛ اکبر فخیره؛ محمود نجفی زیلایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2008-9856